SSS; Desi Surat Unspecific ko Daman kae seashore pae chod kae uski castle anent the air ko pura kiya 4 min